Museo Corregidor’s Cannon Model. Source: Museo Corregidor

Corregir: Assessing the StatemeCorregir: Assessing the Statement of Heritage Significance and Stakeholders’ Perspective as a Basis for Developing an Interactive Museum – The Case of Corregidor Island’s Pacific War Memorial Museum | Corregir: Pagtataya sa Pahayag ng Kabuluhan sa Pamanang Kultural at Mga Pananaw ng mga Kasangkot bilang Batayan ng Pagpapaunlad ng isang Interaktibong Museo– Kaso ng Pacific War Memorial Museum sa Isla ng Corregidornt of Heritage Significance and Stakeholders' Perspective as a Basis for Developing an Interactive Museum - The Case of Corregidor Island's Pacific War Memorial Museum

Angelica Briones Convencido, Joshfel Edrain Martin Flores, Maria Theresa Bernal Gelua, Christine Ross Sagario Jumalon, Gieann Alincastre Salantes, Allyza Michelle Dela Cruz Suva, Jame Monren Tapalla Mercado

Abstract


The paper focuses on the proposal of an interactive museum in the Pacific War Memorial Museum (PWMM) in Corregidor Island towards emphasizing the island’s history. With this paper, there are three main objectives: to identify the heritage significance of Corregidor; to assess the current situation of Corregidor Island’s PWMM; and to determine the perspective of the stakeholders. Using a qualitative approach and a case study as a research design, the proponents conducted an in-depth interview to fully understand the perspective of the stakeholders. As a result, the proponents initiated the development of the current museum into an interactive museum in accordance to the heritage significance and perspective of stakeholders of the Corregidor Island’s PWMM.


Nakatuon ang papel sa pagmumungkahi ng isang interaktibong museo sa Pacific War Memorial Museum (PWMM) sa isla ng Corregidor tungo na magbibigay-diin sa kasaysayan ng isla. Mayroong tatlong layunin ang papel: tukuyin ang kabuluhan ng pamanang kultural ng Corregidor; itaya ang kasalukuyang kalagayan ng PWMM ng isla ng Corregidor; at malaman ang mga pananaw ng mga kasangkot. Batay sa lapit na kalitatibo at paggamit ng case study, nagsagawa ang mga mananaliksik ng ekstensibong panayam upang maunawaan ang mga pananaw ng mga kasangkot. Bunga nito, sinimulan ng mga mananaliksik ang paglinang ng kasalukuyang museo tungo sa isang museong interaktibo ayon sa kabuluhan ng pamanang kultural at mga pananaw ng mga kasangkot sa PWMM ng isla ng Corregidor.

 

 


Keywords


Corregidor; Development; Heritage; Current Situation; Interactive Museum; Stakeholders; Corregidor; Pag-unlad; Pamanang Kultural; Kasalukuyang Kalagayan; Interaktibong Museo; Mga Kasangkot

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.26721/spafajournal.v3i0.608

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 SEAMEO SPAFA and Author

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright SEAMEO SPAFA and respective authors.  e-ISSN 2586-8721 p-ISSN 1858-4101. Powered by Open Journal Systems.

 We are indexed by: